Добивање на Лиценци

Од мали компании до големи индустриски проекти, градежните работи и индустриските лиценци бараат уникатен сет на лиценци управувани од државните и локалните општини. Сите нови и обновени фармацевтски и научни индустрии ги имаат овие барања за лиценцирање како дополнение на лиценцата за производство и дистрибуција доделена од националните здравствени власти.

Овие апликации за лиценци покриваат многу бирократија што треба добро да се управува за да се обезбеди навремен и рентабилен проект.

Како ние можеме да го поддржиме вашиот бизнис?

Stepscience може да ви помогне вам и на вашата компанија во примената на сите лиценци опфатени со вашиот Фармацевтски и/или проект за останати науки.

Услугите на Stepscience вклучуваат:

  • Подготовка на барања за лиценца за одгледување, производство, увоз и извоз и трговија на големо;
  • Поддршка на нашите клиенти со дозволи за планирање (на пр., градежна дозвола, индустриска лиценца итн.)

Stepscience може да предвиди замки и потенцијални прекини во апликациите за лиценци, пред тие да се појават. Ние сме избраниот партнер за вашиот проект да биде во функција.